Regulamin

Niniejszy dokument, który może być również nazywany "Warunkami świadczenia usług", "Warunkami", "Umową użytkownika" lub "Umową", stanowi prawnie wiążącą umowę między osobami fizycznymi, firmami i organizacjami (Użytkownikami) a Eastwood Media B.V. z siedzibą pod adresem 24 Zinkstraat, 4823AD, Breda, Holandia, która może być również nazywana "StrangerCam", "Spółką", "Witryną" lub "Witryną internetową".

Terminy "my", "nas" i "nasz" mogą być również używane w odniesieniu do StrangerCam terminy "Ty", "Twój", "Użytkownik" i "Odwiedzający" mogą być używane w odniesieniu do wszystkich użytkowników Witryny. Terminy "Treść" i "Zawartość" są używane w odniesieniu do wszelkich materiałów udostępnianych za pośrednictwem Witryny.

Aby uzyskać dostęp i korzystać ze wszystkich Treści i usług dostarczanych przez Witrynę, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 (osiemnaście) lat (lub wiek ustawowy w swoim stanie, kraju lub lokalizacji, jeśli jest wyższy niż 18 lat).

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy i naszego Regulaminu. Użytkownik potwierdza również, że zgadza się przestrzegać naszej Polityki prywatności i Polityki zwrotów.

Uzyskiwanie dostępu do witryny i korzystanie z niej

Udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na dostęp do naszej Witryny i korzystanie z niej ściśle zgodnie z niniejszą Umową. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Umowy nie podlegają przeniesieniu ani cesji, a takie przeniesienie jest nieważne lub podlega unieważnieniu w stosownych przypadkach.

Niniejsza Umowa w żaden sposób nie tworzy żadnej relacji agencyjnej, partnerskiej, joint venture ani relacji pracownik-pracodawca lub franczyzodawca-franczyzobiorca między użytkownikiem a nami.

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania (tymczasowo lub na czas nieokreślony) funkcjonowania naszej Witryny (np. w celu przeprowadzenia konserwacji naszej Witryny). Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany naszej Witryny:

 • Z przyczyn technicznych, takich jak problemy z naszymi serwerami, awarie sprzętu lub oprogramowania, ataki hakerów itp.
 • W celu przeprowadzania aktualizacji naszego sprzętu lub oprogramowania z korzyścią dla naszej Witryny i/lub doświadczenia użytkownika.
 • W każdym przypadku z uzasadnionych powodów, takich jak zastrzeżenia dotyczące prywatności lub uzasadnione zastrzeżenia dotyczące treści lub utrzymania naszej Witryny.
 • Jeśli zdecydujemy, że nasza Witryna nie ma już komercyjnego uzasadnienia dla dalszego działania.
 • W przypadku jakichkolwiek zmian w świadczonych przez nas usługach.

Nie wykluczamy przypadków, w których nasza Witryna może być niedostępna (tymczasowo lub na czas nieokreślony) z przyczyn technicznych lub konserwacyjnych. Nasza Witryna nie jest odporna na wirusy, ataki hakerów, awarie sprzętu i oprogramowania oraz inne nieoczekiwane zdarzenia, na które nie mamy wpływu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub szkody, w tym szkody materialne, poniesione przez Użytkowników naszych Usług z przyczyn technicznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub szkody doświadczane przez Użytkowników naszych Usług, które są spowodowane awarią Internetu lub danych.

Obiecujemy podjąć wszelkie możliwe działania w celu przywrócenia prawidłowej funkcjonalności naszych Usług w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub konserwacyjnych.

Odpowiedzialność za wszelkie kwestie i/lub koszty związane z połączeniami internetowymi i/lub usługami mobilnej transmisji danych ponosi indywidualny Użytkownik. Zalecamy wszystkim Użytkownikom, aby przed skorzystaniem z naszej Witryny wyjaśnili koszty wszelkich połączeń internetowych lub transmisji danych.

Zawartość użytkownika

Użytkownicy mogą przesyłać innym Użytkownikom informacje tekstowe, dźwiękowe (wypowiedzi ustne) i wideo. Udostępniając jakiekolwiek Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryny, użytkownik niniejszym udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na używanie, kopiowanie, adaptowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, licencjonowanie, sprzedawanie, przekazywanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie, przesyłanie strumieniowe, nadawanie i inne wykorzystywanie takich Treści Użytkownika w Witrynie, za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Obejmuje to wykorzystanie wspomnianych Treści do celów komercyjnych.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do takich Treści Użytkownika i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za ograniczające jakiekolwiek prawa użytkownika do używania i wykorzystywania takich Treści Użytkownika. Prawa autorskie do wszystkich Treści pozostają w posiadaniu Użytkownika, który je dostarczył.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika, które udostępnia za pośrednictwem Witryny. W związku z tym użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich Treści Użytkownika, które udostępnia za pośrednictwem Witryny, lub że posiada wszelkie prawa, licencje, zgody i zwolnienia, które są niezbędne do przyznania nam praw do takich Treści Użytkownika, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ani Treści Użytkownika, ani nadawanie lub przekazywanie Treści Użytkownika, ani korzystanie przez nas z Treści Użytkownika (lub jakiejkolwiek ich części) w Witrynie, za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich nie będzie naruszać, sprzeniewierzać ani naruszać patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw osobistych lub innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku lub prywatności osób trzecich, ani nie będzie skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Prawa autorskie do wszystkich innych treści, w tym grafiki, projektu interfejsu użytkownika itp. znajdujących się na naszej stronie internetowej należą do nas.

Użytkownik zgadza się nie dostarczać żadnych Treści, które naruszają warunki niniejszej Umowy i naszych Zasad, prawa innych Użytkowników lub mogą być postrzegane jako obsceniczne lub obraźliwe dla innych.

Użytkownik zgadza się nie przesyłać żadnych Treści, które naruszają lub zachęcają do jakichkolwiek zachowań, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje lub skutkowałyby odpowiedzialnością cywilną.

Użytkownik zgadza się nie promować, nie reklamować ani nie oferować żadnego rodzaju usług komercyjnych podczas korzystania z naszej Witryny. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny lub Treści w jakimkolwiek celu komercyjnym lub na rzecz osób trzecich lub w jakikolwiek sposób niedozwolony na mocy niniejszej Umowy.

Złośliwa aktywność użytkowników

Użytkownik zgadza się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności:

Próby sondowania, skanowania lub testowania podatności na ataki jakiegokolwiek naszego systemu lub sieci lub naruszania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;

 • Unikać, omijać, usuwać, dezaktywować, upośledzać, deszyfrować lub w inny sposób obchodzić wszelkie środki technologiczne wdrożone przez nas lub któregokolwiek z naszych dostawców lub jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego Użytkownika) w celu ochrony Witryny lub Treści;
 • Próby uzyskania dostępu do Witryny lub Treści, przeszukiwania ich lub pobierania Treści z Witryny za pomocą jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu (w tym pająków, robotów, robotów indeksujących, narzędzi do eksploracji danych itp;
 • Fałszowanie nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub w jakikolwiek sposób wykorzystywanie Witryny lub Treści do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło;
 • Próby odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania używanego do dostarczania Witryny lub Treści;
 • Zakłócanie lub próby zakłócania dostępu dowolnego Użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi wysyłanie wirusów, przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie pocztowe Witryny;
 • Opracowanie konkurencyjnej aplikacji lub strony internetowej;
 • Zachęcanie lub umożliwianie jakiejkolwiek innej osobie wykonania któregokolwiek z powyższych działań.

Płatne produkty lub usługi

Możemy oferować naszym Użytkownikom niektóre płatne produkty lub usługi w naszej Witrynie, w tym między innymi towary i usługi cyfrowe oraz subskrypcje.

Dokonując zakupu u nas, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

Zapoznałeś się z opisem produktu lub usługi i dobrze rozumiesz ich charakter;

 • Wszelkie podane informacje dotyczące płatności są prawdziwe i kompletne;
 • Opłaty poniesione przez użytkownika będą honorowane przez bank lub firmę obsługującą karty kredytowe;
 • Użytkownik uiści poniesione przez siebie opłaty według opublikowanych cen, w tym wszelkie obowiązujące podatki;
 • Jeśli początkowa metoda płatności zostanie odrzucona, użytkownik nadal uiści poniesione opłaty, w tym wszelkie dodatkowe opłaty, które możemy ponieść w związku z odrzuceniem płatności.
 • Płatne usługi nie mogą być przekazywane stronom trzecim.
 • W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z kwotą pobraną z jego karty bankowej za korzystanie z Witryny, prosimy o kontakt z nami przed skontaktowaniem się z wystawcą karty bankowej w celu uzyskania zwrotu pieniędzy (Chargeback). Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone i w przypadku, gdy uznamy je za uzasadnione, sporna kwota zostanie zwrócona na Twoją kartę. Zwrot środków w ramach zatwierdzonego wniosku może potrwać do 20 dni roboczych. W przypadku odrzucenia wniosku, użytkownik może skontaktować się z wystawcą karty bankowej.

Możemy oferować dodatkowe płatne funkcje w naszej Witrynie, takie jak możliwość usunięcia bana przed upływem okresu bana. Te płatne funkcje można nabyć za pośrednictwem szeregu proponowanych metod płatności w naszej Witrynie.

Wszystkie płatności za płatne usługi w naszej Witrynie podlegają (lub nie) zwrotowi zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Warunki płatności za komunikację i warunki zwrotu środków z konta mogą zostać zmienione przez Witrynę w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia Użytkowników. W przypadku, gdy zmiany te znacząco zmienią warunki Umowy, Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu.

Jeśli uważasz, że charakter produktu lub usługi nie jest dla Ciebie wystarczająco jasny, nie kupuj go i nie wahaj się skontaktować z nami przed dokonaniem zakupu.

Zewnętrzne adresy URL

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w naszej Witrynie linków do zewnętrznych stron internetowych, zasobów internetowych i towarów stron trzecich.

Staramy się udostępniać łącza wyłącznie do szanowanych zasobów stron trzecich, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych stron trzecich, bezpieczeństwo prywatności danych osobowych użytkownika na takich stronach ani za jakiekolwiek działania podejmowane przez użytkownika na zewnętrznych stronach internetowych. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn lub zasobów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub dokładność zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów, a także za treści, produkty lub usługi na takich witrynach lub zasobach lub z nich dostępne.

Łączenie i osadzanie

Użytkownik może udostępniać łącza do naszej Witryny i osadzać je w swoich witrynach internetowych, aplikacjach lub innych zasobach internetowych, pod warunkiem że:

 • Użytkownik nie usuwa ani nie zasłania żadnej części naszej Witryny poprzez kadrowanie lub w inny sposób;
 • Aplikacja, zasób internetowy lub strona internetowa użytkownika nie angażuje się w nielegalne lub pornograficzne działania;

Użytkownik zaprzestaje udostępniania linków do naszej Witryny, jak również osadzania naszej Witryny natychmiast na nasze żądanie.

Zakończenie dostępu

Każdy Użytkownik, który naruszy nasze Zasady podczas korzystania z naszej Witryny, warunki niniejszej Umowy lub dostarczy lub rozpowszechni Treści określone w punkcie 3 niniejszej Umowy, może mieć ograniczony dostęp do naszej Witryny bez żadnego powiadomienia lub zobowiązania (finansowego lub innego), w tym prawo do korzystania z dowolnego oprogramowania, środków technicznych, prawnych i innych w celu zapewnienia przestrzegania tych warunków (w tym, bez żadnych ograniczeń, blokowania niektórych adresów IP).

Staramy się powiadamiać wszystkich Użytkowników o wszelkich takich ograniczeniach, jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani.

W przypadku tymczasowych ograniczeń dostępu okresy ograniczeń są określane przez nas i mogą być zmieniane od czasu do czasu. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie i innych Użytkowników za jakiekolwiek zmiany okresów zakazu za jakiekolwiek naruszenia.

Wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, zrzeczenia się odpowiedzialności i odszkodowania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub zakończeniu korzystania przez użytkownika z naszej Witryny.

Nadużycia i skargi

Wszelkie przypadki nadużyć, naruszeń Zasad i/lub niewłaściwego korzystania z praw autorskich przez innych Użytkowników można zgłaszać za pośrednictwem adresów e-mail, formularzy kontaktowych i innych metod kontaktu przedstawionych w naszej Witrynie.

Użytkownicy, którzy próbują rozwiązać jakiekolwiek spory z innymi Użytkownikami naszej Witryny, naruszając nasz Regulamin, warunki niniejszej Umowy lub Politykę prywatności i/lub podejmując nielegalne działania, takie jak niestosowne uwagi wobec innych Użytkowników, mogą zostać tymczasowo lub na stałe ograniczeni w dostępie do naszej Witryny, zgodnie z punktem 6 niniejszej Umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania podejmowane przez naszych Użytkowników podczas korzystania z naszej Witryny ani za żadne Treści przez nich udostępniane.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z naszej Witryny, w tym odpowiedzialności wynikającej z pozwów sądowych, kar, roszczeń, szkód, zobowiązań, wydatków jakiegokolwiek rodzaju i typu, w tym bezpośrednich, pośrednich, okazjonalnych, kar i/lub strat spowodowanych zaniedbaniem, przerwą w świadczeniu usług, utratą danych, uszkodzeniem sprzętu spowodowanym atakami wirusów, utratą dochodów, utratą możliwości, stratą czasu biurowego, naruszeniem umowy, roszczeniami osób trzecich lub wszelkimi innymi stratami, które mogły zostać przewidziane jako te, które mogą zostać spowodowane z powodu lub podczas korzystania z naszej Witryny. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi transmisję oprogramowania lub wirusów, które mogą uszkodzić sprzęt użytkownika, spowodować awarie sprzętu mechanicznego lub elektrycznego lub linii komunikacyjnych, inne problemy z połączeniem (takie jak niemożność dostępu do Internetu), nieautoryzowany dostęp, kradzież, obrażenia, uszkodzenie mienia, błędy operatora, strajki lub siłę wyższą, w tym między innymi odpowiedzialność za utratę dochodów, zysków lub utratę kontraktów, utratę działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę danych, utratę czasu pracy i wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju.

Użytkownik zgadza się chronić StrangerCam i jej pracowników od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz wszelkich strat i kosztów poniesionych w wyniku roszczeń wynikających z osobistych działań użytkownika podczas korzystania z naszej Witryny lub z powodu Treści dostarczonych przez użytkownika.

Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, do zmiany lub modyfikacji naszego Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Zwrotów i niniejszej Umowy.

Najnowsze i aktualne kopie powyższych dokumentów są publikowane na naszej stronie internetowej.

Wszelkie zmiany stają się aktywne i ważne od momentu aktualizacji zmienionego tekstu na odpowiedniej stronie w naszej Witrynie.

W niektórych przypadkach możemy powiadomić użytkowników o zmianach w dokumentach, jednak obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie odpowiednich stron pod kątem aktualizacji.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek warunkami określonymi w niniejszej Umowie, powinien zaprzestać korzystania z naszej Witryny ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po wejściu w życie jakichkolwiek zmian oznacza, że użytkownik zgadza się ze wszystkimi zmianami i zmienionymi warunkami niniejszej Umowy.

Inne sprawy

Do Umowy stosuje się prawo holenderskie bez względu na kolizję przepisów. W przypadku jakichkolwiek sporów prawnych, będą one rozstrzygane przez sąd holenderski.

Wszelkie roszczenia zgłaszane przez Użytkownika w związku z Aplikacją muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego roku od wystąpienia przyczyny reklamacji. Po upływie tego czasu takie prawo zostanie utracone na zawsze, a złożenie takiego roszczenia zostanie uznane za zabronione.

Użytkownik niniejszym zgadza się, że w przypadku naruszenia umowy z jego strony poniesiemy nieodwracalne straty. W takim przypadku będziemy mieć prawo (bez żadnych dowodów straty) do uzyskania ochrony prawnej. Jednakże zapewnienie nam ochrony prawnej na mocy prawa nie ogranicza nas w uzyskaniu innych środków zaradczych dostępnych zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu między Serwisem a Użytkownikiem, Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystania jako dowodu potwierdzającego, że Użytkownik faktycznie korzystał z Aplikacji (w niektórych przypadkach - jako dowodu na to, że Użytkownik jest rzeczywistym właścicielem konta) i przekazania odpowiedniemu organowi następujących informacji: awatara Użytkownika; zrzutów ekranu wykonanych przez system podczas wyszukiwania rozmówców; adresu IP Użytkownika; kraju, regionu i miasta Użytkownika; typu przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzystał.

Niniejszy dokument został sporządzony w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieporozumień dotyczących jego treści lub rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Nazwy klauzul i subklauzul Umowy nie są uważane za merytoryczną część tych klauzul i są podane jedynie dla wygody orientacji.

Wiadomości dotyczące naruszeń Umowy przez Użytkowników należy przesyłać na następujący adres: [email protected] w celu uzyskania natychmiastowej odpowiedzi. Inne wiadomości dotyczące Umowy lub działania Aplikacji należy przesyłać na adres: [email protected].