Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkowników naszych usług.

Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników naszych usług; innymi słowy, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przekazywanie danych osobowych określonych w niniejszej polityce.

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Możemy przetwarzać informacje zawarte w osobistym profilu użytkownika w naszym serwisie ("dane profilowe"). Dane profilowe mogą obejmować imię i nazwisko, wiek, informacje, które użytkownik upoważnił do gromadzenia z profili społecznościowych, adres e-mail i zdjęcie profilowe. W celu uwierzytelnienia i utworzenia nowego profilu użytkownika w naszym serwisie możemy korzystać z usługi Facebook Login. Podczas tworzenia profilu za pośrednictwem logowania na Facebooku poprosimy o dostęp do imienia, nazwiska, płci, wieku, adresu e-mail, lokalizacji, strefy czasowej i zdjęć, aby zapewnić płynną rejestrację. Nie staramy się uzyskać ani wymagać dostępu do żadnych innych danych osobowych użytkownika przechowywanych na platformie Facebook poza tymi danymi. Polityka danych i prywatności Facebooka jest dostępna tutaj https://www.facebook.com/about/privacy . Dane profilu mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej usługi.

Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej usługi ("dane dotyczące użytkowania"). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP użytkownika, lokalizację geograficzną (ograniczoną do kraju i stanu), typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usługi. Źródłem danych dotyczących użytkowania jest nasz system śledzenia analitycznego. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania z naszych usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika w formie korzystania z naszych usług, jak określono w sekcji 1, oraz nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszych usług.

Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług ("dane zapytania"). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów ("dane dotyczące relacji z klientami"). Dane dotyczące relacji z klientem mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, jego dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a użytkownikiem. Źródłem danych dotyczących relacji z klientem jest użytkownik. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Potrzebujemy tego rodzaju danych do właściwego zarządzania naszymi relacjami z klientami.

Możemy przetwarzać informacje przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów ("dane dotyczące powiadomień"). Dane dotyczące powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania użytkownikowi odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów.

Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją wysyłaną do nas przez użytkownika ("dane korespondencyjne"). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza usługa może generować metadane związane z komunikacją za pośrednictwem formularzy kontaktowych usługi. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z użytkownikiem i prowadzenia dokumentacji. Potrzebujemy tego rodzaju danych do prawidłowego administrowania naszym serwisem i komunikacji z użytkownikami.

Możemy przetwarzać informacje o aplikacji klienckiej (przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej) i jej środowisku (systemie operacyjnym i sprzęcie) używanym do uzyskiwania dostępu do naszej usługi ("dane klienta"). Dane klienta mogą obejmować adres IP, typ i wersję przeglądarki, możliwości przeglądarki, typ i wersję systemu operacyjnego, konfigurację sprzętu, kod imei/esn, producenta urządzenia, numer seryjny i nazwę modelu. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszą usługą.

Możemy przetwarzać informacje wysyłane przez użytkownika w wiadomościach tekstowych za pośrednictwem naszej usługi ("dane wiadomości"). Dane wiadomości mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiego transferu i administrowania naszą usługą. Potrzebujemy tego rodzaju danych do prawidłowego administrowania naszą usługą, monitorowania i ulepszania naszej usługi.

Możemy przetwarzać informacje o komunikacji użytkownika z innymi użytkownikami naszej usługi ("dane komunikacyjne"). Dane dotyczące komunikacji mogą obejmować dane klienta i użytkowania dla obu stron, czas i datę komunikacji oraz jej długość. Potrzebujemy tego rodzaju danych do prawidłowego administrowania naszą usługą, monitorowania i ulepszania naszej usługi.

Możemy przetwarzać informacje o zablokowaniu użytkownika ("dane o zablokowaniu") w przypadku, gdy użytkownik został zablokowany z powodu niewłaściwego zachowania. Dane zakazu mogą obejmować różne elementy danych użytkowania i danych klienta niezbędnych do zablokowania użytkownikowi możliwości korzystania z naszej usługi przez określony czas, ale także obraz klatki wideo uzyskany ze źródła wideo użytkownika. Obraz ten może być gromadzony wraz ze skargą innego użytkownika (rozmówcy) lub w przypadku wykrycia przez nasz system niewłaściwego zachowania na podstawie czynników behawioralnych (częstotliwość zrywania połączenia przez rozmówców, średni czas trwania połączenia). czat sesje, podejrzane wzorce wiadomości itp.) Potrzebujemy tego rodzaju danych do prawidłowego administrowania naszą usługą.

Możemy przetwarzać informacje o skargach ("dane dotyczące skarg"), jeśli inny użytkownik naszej usługi złoży skargę na użytkownika. Dane dotyczące reklamacji mogą zawierać obraz klatki wideo uzyskany ze źródła wideo. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszą usługą.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które użytkownik zawiera z nami i/lub za pośrednictwem naszej usługi ("dane transakcji"). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe użytkownika, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszą usługą.

Podobnie jak wielu operatorów witryn, możemy przetwarzać informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny ("dane dziennika"). Dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony naszej witryny, godzinę i datę odwiedzin, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki. Zebrane dane dziennika nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Potrzebujemy tego rodzaju danych do prawidłowego administrowania naszą usługą, analizy statystycznej i zrozumienia zachowań użytkowników.

Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe użytkownika określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do ochrony i dochodzenia naszych praw, praw użytkownika i praw innych osób.

Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do właściwej ochrony naszej działalności przed ryzykiem.

Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, określonych w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać dowolne dane osobowe użytkownika, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że zostaniesz o to poproszony.

Udostępnianie danych osobowych innym osobom

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym.

Transakcje finansowe związane z naszą usługą mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów.

Oprócz konkretnych przypadków ujawnienia danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 3, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym.

Nasza usługa może wymagać nawiązania bezpośredniego połączenia między komputerem użytkownika a komputerem innego użytkownika. W tym celu konieczne jest udostępnienie swojego adresu IP komputerowi drugiego użytkownika, chociaż nie jest on pokazywany drugiemu użytkownikowi przez interfejs usługi. Jest to niezbędna część funkcjonowania każdego systemu peer-to-peer.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Obiekty hostingowe dla naszej usługi znajdują się w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Użytkownicy naszej usługi znajdują się w wielu krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Opracowaliśmy praktyki dotyczące danych mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji, ale prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w jurysdykcji, w której użytkownik mieszka. O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi ostateczną odpowiedzialność za informacje, które zdecyduje się udostępnić.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe, które przesyła do publikacji za pośrednictwem naszej usługi, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez nas w jakimkolwiek celu lub celach nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub celów.

Będziemy przechowywać dane profilu użytkownika tak długo, jak długo jego konto będzie aktywne i nie zostaniemy powiadomieni, że jest inaczej, lub tak długo, jak uznamy to za konieczne do celów opisanych w niniejszych zasadach.

Nie zachowujemy pełnych danych wiadomości (dziennika wiadomości). Nie przechowujemy żadnych wiadomości wychodzących ani przychodzących, a danych tych nie można odzyskać ani przywrócić. Zachowamy określone wiadomości w danych banów dla banów związanych z nieodpowiednim zachowaniem w tekście i/lub wideo czat.

Będziemy przechowywać dane dotyczące bana tak długo, jak będzie to konieczne do technicznego utrzymania bana przez określony czas. Nie będziemy przechowywać wizerunku użytkownika po wygaśnięciu bana, ale zachowamy zapis dotyczący tego konkretnego bana.

Nie będziemy przechowywać danych dotyczących komunikacji. Nie przechowujemy żadnych informacji związanych z tym, z kim i kiedy się komunikowałeś, a takich informacji nie można odzyskać ani przywrócić.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 5, możemy przechowywać dane osobowe użytkownika, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Stosujemy nowoczesne środki ochrony danych osobowych wszystkich użytkowników zgodnie z aktualnym stanem branży. Obejmuje to na przykład zapory sieciowe, ochronę hasłem i inne mechanizmy kontroli dostępu i uwierzytelniania.

Używamy bezpiecznego oprogramowania serwera (SSL) do szyfrowania danych użytkownika przed ich wysłaniem do nas, a nasza baza danych jest hostowana w bezpiecznym centrum danych.

Tylko autoryzowany personel ma dostęp do danych użytkownika.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas lub przechowywanych w naszym serwisie, a użytkownik robi to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, prawo stanu Kalifornia może zapewniać mu dodatkowe prawa dotyczące wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach do prywatności w Kalifornii, odwiedź stronę Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Kalifornijskie prawo "Shine the Light" (Civil Code Section 1798.83) zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz zrezygnować z ujawniania swoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]. Jeśli użytkownik zrezygnuje z udostępniania swoich danych osobowych, może nadal otrzymywać wybrane oferty bezpośrednio od nas zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

Prawa do prywatności w stanie Nevada

Mieszkańcy stanu Nevada, którzy chcą skorzystać z prawa do rezygnacji ze sprzedaży na mocy rozdziału 603A statutu stanu Nevada, mogą przesłać wniosek na ten adres: [email protected]. Należy jednak pamiętać, że obecnie nie sprzedajemy danych spełniających wymogi rezygnacji określone w tym statucie.

Prawa do prywatności w Kanadzie

Przestrzegamy kanadyjskich federalnych i prowincjonalnych przepisów i regulacji dotyczących prywatności, w tym ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów zamierzonych i wyszczególnionych w niniejszych zasadach, chyba że uzyskamy zgodę użytkownika na wykorzystanie ich do innych celów.

Mieszkańcy Kanady są informowani, że dane osobowe, które nam przekazują, są przechowywane w naszych bazach danych poza Kanadą i mogą podlegać ujawnieniu upoważnionym organom ścigania lub agencjom rządowym w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie zgodnie z prawem tego kraju.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych i umownych.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi dotyczącej naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych lub uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa do prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Więcej informacji na temat praw do prywatności można znaleźć na stronie www.priv.gc.ca.

Prawa do prywatności EOG/UK

Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG lub Wielkiej Brytanii, w pewnych okolicznościach przysługują mu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych:

  • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych.
  • Żądanie korekty danych osobowych.
  • Żądanie usunięcia danych osobowych.
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Żądanie przeniesienia danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody.

Użytkownik ma również prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Prywatność dzieci w Internecie

Ochrona prywatności małych dzieci jest szczególnie ważna. Nasza usługa nie jest przeznaczona dla dzieci lub osób niepełnoletnich w wieku poniżej 18 lat. Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia i nie chcemy tego robić.

Korzystając z naszego serwisu, użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, nie powinien korzystać z naszych usług ani uzyskiwać do nich dostępu w żadnym momencie ani w żaden sposób. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia zostały zebrane, dezaktywujemy profil użytkownika i podejmiemy uzasadnione środki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów.

W przypadku uzyskania informacji o danych zebranych od dzieci poniżej 18 roku życia prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej.

Informacje o plikach cookie

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie mogą być "trwałymi" plikami cookie lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony sesyjny plik cookie wygaśnie na końcu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

Pliki cookie, których używamy

Używamy plików cookie do następujących celów:

(a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i poruszania się po niej;
(b) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług;

Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

Nasi dostawcy usług używają plików cookie, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Używamy widżetu Facebook Like Button do udostępniania informacji o naszej usłudze na Facebooku. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zawierającej taki widżet, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami obsługiwanymi przez Facebook; w rezultacie zawartość widżetu zostanie przesłana do przeglądarki użytkownika i osadzona na wyświetlanej stronie internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w serwisie Facebook, informacje dotyczące jego wizyty zostaną przesłane do serwisu Facebook. Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do konta użytkownika. Informacje wynikające z interakcji z widżetem Facebooka (takie jak kliknięcie przycisku "Lubię to" lub pozostawienie komentarza) będą bezpośrednio przekazywane i przechowywane przez Facebook. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat: celu i zakresu gromadzenia danych oraz analizy danych przeprowadzanej przez Facebook, praw użytkownika, sposobu modyfikacji ustawień i ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

Używamy widżetu Twitter Tweet Button do udostępniania informacji o naszej usłudze na Twitterze. Twitter wykorzystuje pliki cookie do celów opisanych na stronie https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies . Z polityką prywatności dostawcy Twittera można zapoznać się na stronie https://twitter.com/ru/privacy.

Zarządzanie plikami cookie

Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Metody wykonywania tych czynności różnią się w zależności od przeglądarki i wersji.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jeśli użytkownik zablokuje pliki cookie, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Zewnętrzne adresy URL

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w naszym serwisie zewnętrznych linków do stron internetowych i towarów stron trzecich.

Staramy się zawsze podawać linki i adresy URL do szanowanych stron internetowych, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treści, bezpieczeństwo lub działania podejmowane na takich stronach.

Po przejściu na stronę internetową strony trzeciej, wszelkie dane osobowe, które podajesz, są zarządzane wyłącznie przez politykę prywatności tej konkretnej strony internetowej i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dane, które zdecydujesz się podać.

Mechanizmy Do Not Track

Przeglądarka użytkownika może wysyłać sygnał "Do-Not-Track ("DNT")" lub podobny mechanizm umożliwiający dokonywanie wyborów dotyczących gromadzenia informacji o działaniach użytkownika w Internecie. Ponieważ technologia wciąż się zmienia, nie gwarantujemy, że będziemy obecnie honorować sygnały DNT lub podobne mechanizmy.

Poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady, publikując ich nową wersję na naszej stronie internetowej.
Powinieneś sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że zgadzasz się z wszelkimi zmianami w tej polityce.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt pod adresem [email protected].