Algemene voorwaarden

Dit document, waarnaar ook kan worden verwezen als "Servicevoorwaarden", "Voorwaarden", "Gebruikersovereenkomst" of "Overeenkomst", is een wettelijk bindende overeenkomst tussen individuen, bedrijven en organisaties (Gebruikers) en Eastwood Media B.V., gevestigd aan de Zinkstraat 24, 4823AD, Breda, Nederland, waarnaar hierna ook kan worden verwezen als "StrangerCam", "Bedrijf", "Website" of "Website".

De termen "ons", "wij" en "onze" kunnen ook worden gebruikt om te verwijzen naar StrangerCam De termen "u", "uw", "Gebruiker" en "Bezoeker" kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar alle gebruikers van de Website. De termen "Content" en "Inhoud" worden gebruikt om te verwijzen naar alle materialen die via de Website beschikbaar worden gesteld.

Voor toegang tot en gebruik van alle Inhoud en diensten die door de Website worden aangeboden, bevestigt u dat u ten minste 18 (achttien) jaar oud bent (of de wettelijke leeftijd in uw staat, land of plaats indien hoger dan 18).

Door gebruik te maken van onze Website gaat u ermee akkoord dat u voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels. Je bevestigt ook dat je akkoord gaat met ons Privacybeleid en Restitutiebeleid.

Website openen en gebruiken

Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website, strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst. Uw rechten onder deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar en een dergelijke overdracht is nietig of vernietigbaar waar van toepassing.

Deze Overeenkomst creëert op geen enkele wijze een agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen u en ons.

Wij behouden ons het recht voor om het functioneren van onze Website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) stop te zetten (bijv. om onderhoud aan onze Website uit te voeren). We behouden ons ook het recht voor om onze Website af te wisselen:

 • Om technische redenen zoals problemen met onze servers, hardware- of softwarestoringen, hackeraanvallen, enz.
 • Om updates van onze hardware of software uit te voeren ten behoeve van onze Website en/of gebruikerservaring.
 • In ieder geval om legitieme redenen zoals bezwaren met betrekking tot privacy of legitieme bezwaren met betrekking tot de inhoud of het onderhoud van onze Website.
 • Als we besluiten dat onze Website niet langer een commerciële reden heeft om operationeel te blijven.
 • Mochten er wijzigingen optreden in de door ons geleverde diensten.

We sluiten niet specifiek uit dat onze Website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) niet beschikbaar is vanwege technische of onderhoudsproblemen. Onze Website is niet immuun voor virussen, hackeraanvallen, storingen van hardware en software en andere onverwachte problemen waar wij geen invloed op hebben.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen of schade, inclusief materiële schade, die Gebruikers van onze Services ondervinden als gevolg van technische redenen.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen of schade die gebruikers van onze Services ondervinden als gevolg van internet- of gegevensstoringen.

We beloven alle haalbare acties te ondernemen om de correcte werking van onze Services te herstellen in geval van technische problemen of onderhoudsproblemen.

Alle problemen en/of kosten in verband met internetverbindingen en/of mobiele dataverbindingen zijn de verantwoordelijkheid van de individuele Gebruiker. Wij adviseren alle Gebruikers om de kosten van eventuele internet- of dataverbindingen te verifiëren voordat ze onze Website gebruiken.

Inhoud gebruiker

Gebruikers kunnen tekst, audio (verbale verklaringen) en video informatie aan andere Gebruikers. Door Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via de Website, verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om deze in sublicentie te geven, om deze Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren, in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te verzenden, te streamen, uit te zenden en anderszins te exploiteren op, via of door middel van de Website en websites van derden. Dit omvat het gebruik van deze Inhoud voor commerciële doeleinden.

Wij claimen geen eigendomsrechten op dergelijke Gebruikersinhoud en niets in deze Overeenkomst wordt geacht de rechten te beperken die u hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Het auteursrecht voor alle Inhoud blijft in het bezit van de Gebruiker die deze Inhoud heeft aangeleverd.

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt, ofwel dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven hebt die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikersinhoud te verlenen, zoals bedoeld onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

U verklaart en garandeert dat noch de Gebruikersinhoud, noch uw uitzending of verzending van de Gebruikersinhoud of ons gebruik van de Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) op, via of door middel van de Website of websites van derden inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van derden, of resulteert in de schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

Het auteursrecht op alle andere Inhoud, inclusief afbeeldingen, UI-ontwerp, enz. die op onze Website wordt aangetroffen, behoort ons toe.

U stemt ermee in geen Inhoud te leveren die in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels, de rechten van andere Gebruikers of die als obsceen of beledigend voor anderen kan worden opgevat.

U stemt ermee in geen Inhoud te verzenden die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of die aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of die gedrag aanmoedigt dat in strijd is met deze wet- of regelgeving.

U stemt ermee in geen commerciële diensten te promoten, te adverteren of aan te bieden wanneer u onze Website gebruikt. U stemt ermee in de Website of Inhoud niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of ten voordele van derden of op een manier die niet is toegestaan volgens deze Overeenkomst.

Schadelijke gebruikersactiviteit

U stemt ermee in geen van de volgende dingen te doen:

Pogingen om de kwetsbaarheid van een van onze systemen of netwerken te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiligings- of verificatiemaatregelen te doorbreken;

 • Het vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, verzwakken, ontcijferen of anderszins omzeilen van enige technologische maatregel die door ons of een van onze leveranciers of enige andere derde (inclusief een andere Gebruiker) is geïmplementeerd om de Website of Inhoud te beschermen;
 • Proberen toegang te krijgen tot de Website of Inhoud of deze te doorzoeken of Inhoud van de Website te downloaden met behulp van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (met inbegrip van spiders, robots, crawlers, dataminingtools en dergelijke) anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • TCP/IP packet headers of een deel van de header-informatie in e-mailberichten vervalsen, of op enigerlei wijze de Website of Content gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bronidentificerende informatie te verzenden;
 • Pogingen om de software die wordt gebruikt om de Website of Inhoud te leveren te ontcijferen, te decompileren, te disassembleren of te onderwerpen aan reverse-engineering;
 • De toegang van een Gebruiker, host of netwerk verstoren of trachten te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van de Website;
 • Ontwikkel een concurrerende applicatie of website;
 • Een ander individu aanmoedigen of in staat stellen een van de voorgaande dingen te doen.

Betaalde producten of diensten

We kunnen onze Gebruikers op onze Website bepaalde betaalde producten of diensten aanbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot digitale goederen en diensten en abonnementen.

Als u iets van ons koopt, verklaart en garandeert u ook dat:

Je hebt de beschrijving van het product of de dienst gelezen en begrijpt duidelijk de aard ervan;

 • Alle betalingsgegevens die u verstrekt, zijn waarheidsgetrouw en volledig;
 • Door jou gemaakte kosten worden vergoed door je bank of creditcardmaatschappij;
 • U betaalt de door u gemaakte kosten tegen de vermelde prijzen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen;
 • Als je eerste betaalmethode ongeldig wordt verklaard, betaal je nog steeds de gemaakte kosten, inclusief eventuele toeslagen die wij in rekening kunnen brengen als gevolg van de ongeldig verklaarde betaling.
 • Betaalde diensten mogen niet worden overgedragen aan derden.
 • Als u het niet eens bent met het bedrag dat met uw bankkaart in rekening is gebracht voor het gebruik van de Website, neem dan contact met ons op voordat u contact opneemt met de uitgever van de bankkaart voor een terugbetaling (Chargeback). Uw verzoek zal in behandeling worden genomen en indien wij van mening zijn dat het gerechtvaardigd is, zal het betwiste bedrag worden teruggestort op uw kaart. Terugbetaling op basis van het goedgekeurde verzoek kan tot 20 werkdagen duren. Als we je verzoek afwijzen, kun je contact opnemen met de uitgever van de bankpas.

We kunnen extra betaalde functies aanbieden op onze Website, zoals de mogelijkheid om een verbod te verwijderen voordat de verbodsperiode is verstreken. Deze betaalde functies kunnen worden gekocht via een reeks voorgestelde betalingsmethoden op onze Website.

Alle betalingen voor betaalde diensten op onze Website zijn onderhevig (of niet onderhevig) aan restitutie volgens ons Restitutiebeleid.

De betalingsvoorwaarden voor communicatie en de voorwaarden voor terugbetaling van de account kunnen op elk moment door de Website worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing aan de Gebruikers. In het geval dat deze wijzigingen de voorwaarden van de Overeenkomst aanzienlijk veranderen, heeft U het recht om het gebruik van de Website te beëindigen.

Als u van mening bent dat de aard van het product of de dienst niet duidelijk genoeg voor u is, koop het dan niet en aarzel niet om contact met ons op te nemen voordat u een aankoop doet.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om links naar externe websites, internetbronnen en goederen van derden op onze Website te plaatsen.

We proberen alleen links te bieden naar gerespecteerde bronnen van derden, maar we aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op websites van derden, de veiligheid van uw persoonlijke gegevens op dergelijke sites of acties die u onderneemt op externe websites. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van externe websites of bronnen, noch voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Koppelen en inbedden

U mag koppelingen naar onze Website maken en deze opnemen in uw websites, toepassingen of andere internetbronnen op voorwaarde dat:

 • U verwijdert of verduistert geen enkel deel van onze Website door framing of anderszins;
 • Uw applicatie, internetbron of website houdt zich niet bezig met illegale of pornografische activiteiten;

Op ons verzoek stopt u onmiddellijk met het aanbieden van links naar onze Website en met het insluiten van onze Website.

Beëindiging van de toegang

Elke Gebruiker die onze Regels overtreedt tijdens het gebruik van onze Website, de voorwaarden van deze Overeenkomst, of Inhoud levert of verspreidt zoals uiteengezet in p.3 van deze Overeenkomst, kan de toegang tot onze Website beperkt worden zonder enige kennisgeving of verplichting (financieel of anderszins), inclusief het recht voor ons om alle software, technische, juridische en andere middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan (inclusief, zonder beperkingen, het blokkeren van bepaalde IP-adressen).

We proberen alle Gebruikers op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Voor tijdelijke toegangsbeperkingen worden de beperkingsperioden door ons bepaald en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou en andere Gebruikers voor enige wijziging van verbodsperioden voor enige vorm van schending.

Alle bepalingen met betrekking tot beperking van aansprakelijkheid, disclaimers en schadeloosstelling blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst of beëindiging van uw gebruik van onze Website van kracht.

Misbruik en klachten

Incidenten van misbruik, overtredingen van de Regels en/of oneigenlijk gebruik van uw auteursrecht door andere Gebruikers kunnen worden gemeld via e-mailadressen, contactformulieren en andere contactmethoden zoals vermeld op onze Website.

Gebruikers die geschillen met andere Gebruikers van onze Website proberen op te lossen door onze Regels, de voorwaarden van deze Overeenkomst of het Privacybeleid te schenden en/of door illegale acties te ondernemen, zoals ongepaste opmerkingen aan het adres van andere Gebruikers, lopen het risico dat hun toegang tot onze Website tijdelijk of permanent wordt beperkt, zoals beschreven in p.6 van deze Overeenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door onze Gebruikers worden ondernomen terwijl ze op onze Website zijn of voor de Inhoud die door hen wordt verstrekt.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van onze Website, met inbegrip van aansprakelijkheid die voortvloeit uit rechtszaken, boetes, claims, schade, verplichtingen, uitgaven van welke aard en soort dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, incidentele, boetes en/of verliezen veroorzaakt door nalatigheid, onderbreking van de dienstverlening, verlies van gegevens, hardwareschade als gevolg van virusaanvallen, inkomstenderving, verlies van kansen, verspilling van kantoortijd, schending van een contract, claims van derden of andere verliezen die kunnen zijn voorzien als gevolg van of tijdens het gebruik van onze Website. Deze aansprakelijkheidsbeperking heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot, de overdracht van software of virussen die uw hardware kunnen beschadigen, storingen kunnen veroorzaken in mechanische of elektrische hardware of communicatielijnen, andere verbindingsproblemen (zoals de onmogelijkheid van internettoegang), onbevoegde toegang, stelen, letsel, schade aan eigendommen, bedieningsfouten, stakingen of overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor inkomstenderving, winstderving of verlies van contracten, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van kantoortijd en enig ander verlies of schade van welke aard dan ook.

U stemt ermee in om StrangerCam en haar werknemers van alle claims van derden en alle verliezen en kosten als gevolg van claims die voortvloeien uit uw persoonlijke handelingen tijdens het gebruik van onze Website of als gevolg van Inhoud die door u is verstrekt.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou, onze Regels, Privacybeleid, Restitutiebeleid en deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

De meest recente en actuele exemplaren van de bovenstaande documenten worden gepubliceerd op onze Website.

Wijzigingen worden actief en zijn geldig vanaf het moment dat de gewijzigde tekst is bijgewerkt op de betreffende pagina op onze Website.

In sommige gevallen kunnen we Gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in documenten, maar het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de betreffende pagina's te controleren op updates.

Als u het niet eens bent met de voorwaarden in deze Overeenkomst, dient u het gebruik van onze Website met onmiddellijke ingang te staken. Als u onze Website blijft gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst.

Andere zaken

Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst zonder rekening te houden met het conflictenrecht. In het geval van juridische geschillen, dienen deze te worden beslecht door een Nederlandse rechter.

Elke claim die door U wordt ingediend met betrekking tot de Applicatie moet worden ingediend binnen één jaar nadat de aanleiding voor de klacht heeft plaatsgevonden. Na het verstrijken van deze termijn gaat een dergelijk recht voor altijd verloren en wordt het indienen van een dergelijke claim als verboden beschouwd.

U stemt er hierbij mee in dat in geval van schending van de overeenkomst door u, wij onherstelbare schade lijden. In dit geval hebben wij het recht om (zonder enig bewijs van verlies) rechtsbescherming te krijgen. Het bieden van rechtsbescherming aan ons door de wet beperkt ons echter niet in het verkrijgen van andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval er een geschil ontstaat tussen de Website en de Gebruiker, behoudt de Website zich tevens het recht voor om als bewijs te gebruiken dat u daadwerkelijk gebruik maakte van de Applicatie (in sommige gevallen - als bewijs dat u de echte accounteigenaar bent) en de volgende informatie aan de relevante autoriteit te verstrekken: uw Avatar; schermafbeeldingen die door het systeem zijn gemaakt toen u naar gesprekspartners zocht; uw IP-adres; uw land, regio en stad; type browser en besturingssysteem dat u gebruikte.

Dit document is opgesteld in verschillende talen. In geval van twijfel of onenigheid over de inhoud of verschil in interpretatie, prevaleert de Engelse tekst.

De namen van de clausules en subclausules van de Overeenkomst worden niet beschouwd als het wezenlijke deel van deze clausules en worden slechts vermeld voor het gemak van oriëntatie.

Berichten met betrekking tot schendingen van de Overeenkomst door Gebruikers dienen te worden verzonden naar het volgende adres: [email protected] voor een onmiddellijke reactie. Andere berichten met betrekking tot de Overeenkomst of de werking van de Applicatie dienen te worden verzonden naar het volgende adres: [email protected]